PRÁCE V KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometrický plán najčastejšie slúži ako technický podklad pre rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov, ako aj na vyznačenie vecného bremena, alebo stavby do katastrálnej mapy. Vyhotovujeme geometrické plány na zameranie stavby, oddelenie pozemku, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecného bremena.

VYTÝČENIE HRANÍC

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. vecného bremena...) Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu.

PORADENSTVO A INFORMÁCIE Z KN

Poskytujeme poradenstvo z oblasti katastra nehnuteľností, zákony, vykonávacie vyhlášky, usmernenia pre katastre.

REALITNÁ ČINNOSŤ

Poskytujeme služby súvisiace so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

PRÁCE INŽINIERSKEJ GEODÉZIE

PREDPROJEKTOVÉ GEODETICKÉ ZAMERANIE

polohopisné a výškopisné zamerania – účelové mapy

POREALIZAČNÉ GEODETICKÉ ZAMERANIA

inžinierskych sietí – plynovody, vodovody, kanalizácie, vysoko a nízko napäťové rozvody,líniových stavieb,priestorových stavieb

BUDOVANIE ŠPECIÁLNYCH VYTYČOVACÍCH SIETÍ

VYTÝČENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

ZAMERIAVANIE ŽERIAVOVÝCH DRÁH

PRÁCE PRE POZEMKOVÉ ÚRADY

PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV

VYTYČOVANIE NÁHRADNÝCH A PÔVODNÝCH POZEMKOV

VYSPORIADANIE ZÁHRADKOVÝCH OSÁD

ZÁKAZNÍCI

VYBAVENIE

FOTOGALÉRIA